กรุณาหมุนจอโทรศัพท์
ให้เป็นแนวตั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ Android) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Google Chrome) เท่านั้น

หรือ หากท่านใช้ (ระบบปฏิบัตืการ IOS) ให้เปิดด้วยบราวเซอร์ (Safari) เท่านั้น

วิสาหกิจชุมชนไพรพฤกษาสมุนไพร

สินค้า 3 รายการ

เกี่ยวกับเรา

วิสาหกิจชุมชนไพรพฤกษาสมุนไพร ก่อตังเมื ้ อปี 2562 มีจุดประสงค์ให้ชาวบ้านจังหวัดลําปาง มีอาชีพเสริม รายได้เสริมเพิ่มมากขึน โดยผลิตภัณฑ์จะเป็นยาดมสมุนไพร และนํ้ามันนวด ซึงมีสรรคุณมากมายที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อนตามร่างกาย